Registračni formulář naleznete zde

 


Podmínky pro udílení hodností 

Podmínky udílení hodností

 


 

Úvodní ustanovení

Smyslem cechovních hodností je podporovat aktivitu domácích sládků a motivovat členy Cechu ke zlepšování kvality jejich vyráběného piva. Hodnosti může obdržet pouze člen Cechu. Hodnosti mají motivovat členy Cechu, aby své pivo pravidelně podrobovali hodnocení ostatních. Zpětná vazba, kterou musí každý žadatel podstoupit, je velmi cenným prostředkem pro každého správného sládka, aby ve svém vaření neustrnul a neustále se snažil produkovat pivo zlepšující se kvality.

Každý, kdo obdrží hodnost, má právo ji využívat pro propagaci své práce a Cechu samotného. Cech svým rozhodnutím o udělení hodnosti uznává produkci žadatele, jako dostatečnou pro její udělení. Držitel hodnosti má tak povinnost používat udělenou hodnost řádně a s ohledem na dobré jméno své a Cechu. Hodnost je nutno používat přesně ve formě a názvu, jak byla udělena, aby nedošlo k nedorozumění ohledně jejich smyslu.

Každý, který splní předepsané podmínky, obdrží cechovní listinu dokládající udělení hodnosti a  obsahující její název, který pak může používat pro své účely.

 

Hodnocení  kvality piva

Pro udělení hodnosti Cechu musí být ověřeno, že pivo vyrobil sám domácí sládek a použil k tomu adekvátní suroviny a prostředky.  Zároveň nesmí pivo vykazovat závažné nedostatky v chuti a vůni, tudíž musí dosahovat kvality dle hodnosti, o kterou domovarník žádá (dále jen „žadatel“).

Hodnocení piva slouží jako důkaz aktuální kvality produkce žadatele, proto nebudou uznána hodnocení starší 2 let od data podání žádosti o hodnost.

 

Hodnocení postupu a surovin

Pro některé cechovní hodnosti je nezbytné ověřit taktéž proces vaření piva samotný, aby bylo jasné, že bylo pivo vyrobeno správnou metodou a samotným uchazečem o hodnost. Pokud to žádaná hodnost vyžaduje, musí žadatel poskytnout informace o vařeném pivu v úplném rozsahu, tak jak bude vyžadováno ve speciálním formuláři k tomuto určeném.

 

Zpráva o činnosti za poslední rok

Pro některé cechovní hodnosti je pro udržení hodnosti potřeba podávat jednou ročně krátkou zprávu o činnosti. Zpráva by měla obsahovat seznam účasti na soutěžích a dalších příležitostech, kde bylo sládkovo pivo podrobeno degustaci, dále seznam názvů uvařených piv spolu s pivním stylem. Zpráva je neveřejná a slouží pouze pro ověření, že držitel hodnosti stále splňuje vysoké kvalitativní a morální lidské požadavky, které pridělená hodnost vyžaduje. Vzor a formulář pro tuto zprávu bude zveřejněn a zasílá se vyplněný mailem na adresu Cechovní rady.

 

Schválení hodnotitelé

Schválení hodnotitelé jsou:

 • cechovní radové (pro hodnosti Učedník a Tovaryš)
 • mistři, kteří absolvovali degustační seminář (pro hodnosti Učedník a Tovaryš)
 • spolupracující degustátoři s degustační zkouškou,
 • domácí i zahraniční soutěže využívající metodiku a degustátory BJCP,
 • domácí soutěže s vlastní metodikou hodnocení schválené Cechovní radou.

Seznam hodnotitelů bude poskytován žadateli o udělení hodnosti.

Schválení hodnotitelé nerozhodují o udělení hodnosti, ale o tom jestli pivo splňuje kvalitu požadovanou pro udělení hodnosti.

Pokud žadatel bude žádat o hodnost na základě hodnocení v soutěži, tak musí administrátorovi udílení hodností předložit degustační listy ze soutěže a jakékoli další podklady, o které bude požádán.

Uznání jakékoli jiné soutěže či veřejného hodnocení apod. je možné na základě žádosti, kterou administrátor předkládá ke schválení Radě.

 

Odebrání hodnosti

V případě zřejmého porušení cechovních stanov, nebo závažné trvalé změny kvality produkovaného piva, či neplnění dalších stanovených podmínek má Cechovní rada právo udělenou hodnost odebrat dočasně či zcela.

 

Průběh řízení

Prvním krokem je vyplnění registračního formuláře / přihlášky pro žadatele o udělení hodnosti. Přihláška se vyplňuje ke každému vzorku (tzn. pro získání hodnosti Tovaryš musíte vyplnit přihlášku dvakrát). V případě, že mají být uznány body ze soutěže je potřeba neodkladně po vyplnění přihlášky zaslat potřebné podklady na e-mail: hodnosti@cech-pivo.cz.

Žadatel bude kontaktován pověřeným členem Rady, administrátorem udílení hodností, který žadateli nabídne možnosti hodnocení a seznam hodnotitelů. Žadatel na své náklady doručí vzorky zvolenému hodnotiteli.

Po splnění všech podmínek je žadateli udělena hodnost a zaslána elektronická verze listiny.

 

 

Učedník

1) Ten, který chce být povýšen, musí vařit pivo ze sladového výtažku a předložit vzorky nebo hodnocení 2 různých piv (nemusí být předložena zároveň, ale v libovolném čase dle uvaření) a získat hodnocení odpovídající minimálně 50 % použité škály pro ověření kvality své produkce jedním z následujících způsobů:

 1. předložit vzorky členu Cechovní rady nebo spolupracujícímu degustátorovi, který provede zápis do hodnotícího listu nebo
 2. využít hodnocení schválených domovarnických soutěží – žadatel předkládá hodnotící list, který obdržel od soutěže.

 

Tovaryš

1) Ten, který chce být povýšen, musí vařit pivo ze sladového výtažku nebo ze surovin a předložit vzorky nebo hodnocení 2 různých piv (nemusí být předložena zároveň, ale v libovolném čase dle uvaření) a získat hodnocení odpovídající minimálně 60 % použité škály jedním z následujících způsobů:

 1. předložit vzorky členu Cechovní rady nebo spolupracujícímu degustátorovi, který provede zápis do hodnotícího listu nebo
 2. využít hodnocení schválených domovarnických soutěží – žadatel předkládá hodnoticí list, který obdržel od soutěže.

 

Mistr

1) Ten, který chce být povýšen na tuto hodnost, musí vařit pivo ze surovin a být držitelem hodnosti Tovaryš po dobu minimálně 2 měsíců a předložit hodnocení 3 různých piv (nemusí být předložena zároveň, ale v libovolném čase dle uvaření) a získat hodnocení odpovídající minimálně 70 % použité škály jedním z následujících způsobů:

 1. předložit vzorky spolupracujícímu degustátorovi, který provede zápis do hodnotícího listu nebo
 2. využít hodnocení schválených domovarnických soutěží – žadatel předkládá hodnoticí list, který obdržel od soutěže.

2) Jedno hodnocení je možné nahradit doložením umístění na 1.-3. místě ve schválené domovarnické soutěži.

3) Mistr musí i nadále vyhledávat zpětnou vazbu na svá vyrobená piva, tak aby bylo patrné, že si zachovává kvalitu produkce a zároveň se snaží své schopnosti zvyšovat. Proto musí jednou ročně poskytnout Cechovní radě krátkou zprávu o své činnosti – o účasti na soutěžích, o vařených pivech a plánech na zlepšení.

4) Cechovní rada může 1× ročně požádat o předložení 1 nového vzorku pro posouzení udržení kvality vařených piv.

 

Velmistr

1) Ten, který chce být povýšen na tuto hodnost, musí vařit pivo ze surovin a být držitelem hodnosti Mistr po dobu minimálně 6 měsíců a předložit hodnocení 1 nového piva a získat hodnocení odpovídající minimálně 80 % použité škály jedním z následujících způsobů:

 1. předložit vzorek spolupracujícímu degustátorovi, který provede zápis do hodnotícího listu nebo
 2. využít hodnocení schválených domovarnických soutěží – žadatel předkládá hodnoticí list, který obdržel od soutěže.

2) Při podání přihlášky k této hodnosti a po splnění bodu 1, tedy prokázání kvality produkce, započne schvalovací řízení, které trvá jeden rok. Během této doby se musí uchazeč o hodnost Velmistr aktivně a soustavně podílet na dění v Cechu. Musí prokazatelně dosahovat vysokých kvalit člena Cechu, pomáhat ostatním méně zkušeným domácím sládkům a zasazovat se tak pravidelně o zlepšování úrovně domácího pivovarství. Tyto snahy mohou mít rozmanitou formu od pomoci začínajícím domovarníkům, tvorbu článků o vaření piva, pořádání workshopů, seminářů, soutěží aj. Předpokládá se zejména proaktivní a samostatná činnost uchazeče, Cech nebude uchazeče úkolovat ani není jeho povinností navrhovat mu konkrétní úkoly k naplnění těchto cílů. Od budoucího držitele nejvyšší a nejprestižnější cechovní hodnosti se očekává vysoký morální kredit přesahující domácí pivovarství jako takové, což může být také bráno v potaz při udílení této hodnosti.  Naplnění těchto požadavků posoudí Cechovní rada na základě informací, které jí žadatel poskytne ve Zprávě o činnosti, kterou odevzdá jeden rok od započetí schvalovacího řízení. Rada ve svém rozhodnutí zohlední zejména činnosti, které mají jasnou souvislost s děním a rozvojem Cechu.

3) Během schvalovacího řízení musí žadatel ověřit kvalitu své produkce dle bodu 1 pro nejméně jedno další pivo.

4) Podmínkou udělení je pravidelná účast v domovarnických soutěžích a minimálně jedno umístění na 1.–3. místě ve schválené domovarnické soutěži (může být i z období schvalovacího řízení, avšak nemělo by být starší 3 let od podání přihlášky).

5) Po splnění bodů 1–4 rozhodne Rada, zda-li byly naplněny všechny podmínky a bude uchazeči propůjčena hodnosti Velmistr na období jednoho roku.

6) Velmistr musí i nadále vyhledávat zpětnou vazbu na svá vyrobená piva, tak aby bylo patrné, že si zachovává kvalitu produkce. Velmistr se musí aktivně podílet na dění v Cechu a musí prokazatelně dosahovat vysokých kvalit člena Cechu a pomáhat ostatním méně zkušeným domácím sládkům a zasazovat se tak pravidelně o zlepšování úrovně domácích sládků. Neboli se předpokládá, že aktivita držitele hodnosti Velmistr pokračuje v rozsahu popsaném bodem 2. Naplnění těchto požadavků posoudí Cechovní rada na základě informací, které jí držitel hodnosti poskytne v každoroční zprávě o činnosti.

7) Cechovní rada může 1× ročně požádat o předložení 1 nového vzorku pro posouzení udržení kvality vařených piv.

8) Na základě bodu 6 a 7 rozhodne Rada každý rok buďto o prodloužení propůjčení hodnosti, případně o jejím neprodloužení, pokud nebudou tyto povinnosti splněny, nebo uchazeč nebude projevovat zájem o setrvání v tomto statutu. V takovém případě člen nepozbývá hodností nižší úrovně a může pokračovat s hodností Mistr.

 

 

Verze 4/2019

Kalendář

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky