Cech domácích pivovarníků, z. s.

 

Stanovy spolku

 

Článek I - Název a sídlo

 

Název spolku je Cech domácích pivovarníků, z. s., spolek může být v interních dokumentech a dále v těchto stanovách označen i jen jako „Cech“. Anglický ekvivalent názvu je Czech Homebrewers Guild.

 

Sídlem spolku je obec Pelhřimov.

 

 

Článek II - účel spolku

 

Účelem Cechu je vzájemné předávání a vyměňování znalostí a zkušeností domácích pivovarníků, zvyšování úrovně kvality doma vařených piv, podpora akcí zaměřených na domácí pivovarnictví, vzdělávání zájemců o vaření piva v domácích podmínkách a osvětová činnost směřující k udržení a rozvoji domovarnické tradice a pivní kultury.

 

 

Článek III - činnost spolku

 

Cech vyvíjí soustavnou činnost k naplňování  účelu spolku prostřednictvím svých členů. Mezi činnosti spolku patří zejména, ale ne pouze:

 1. vaření piva v domácích podmínkách,
 2. vzájemné analýzy, komentování a propagace práce členů Cechu,
 3. vzájemné praktické spolupráce s ostatními členy Cechu,
 4. poradenské a konzultační činnosti,
 5. podpory domovarnických akcí, soutěží a spolků.

 

Cech nesmí podnikat ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

 

 

Článek IV - členství ve spolku

 

Každý má právo ucházet se o členství v Cechu nebo ukončit kdykoli své členství v Cechu. Vystoupením z Cechu nezanikají závazky člena vůči Cechu, které vznikly před jeho vystoupením. Členové Cechu neručí za jeho dluhy.

 

Členem Cechu se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let. Žádost o přijetí za člena Cechu je možné podat vyplněnou přihláškou. Přijetí za člena schválí nebo odmítne nejvyšší orgán Cechu - Cechovní rada na svém nejbližším zasedání po doručení přihlášky. Při posuzování žádosti o členství přihlédne Cechovní rada zejména k tomu, zda se žadatel věnuje vaření piva v domácích podmínkách. Cechovní rada si vyhrazuje právo odmítnout přijetí za člena kohokoli, pokud by to ohrozilo dobrou pověst Cechu nebo dobré vnitřní poměry Cechu. Pokud bude žádost o přijetí za člena odmítnuta, má žadatel právo dozvědět se důvody odmítnutí.

 

Členství v Cechu vzniká schválením žádosti Cechovní radou. Pověřený člen Cechovní rady žadatele  informuje o vzniku jeho členství.

 

 

Článek V - práva a povinnosti členů

 

Člen Cechu má právo:

 1. účastnit se činností Cechu a akcí jím pořádaných,
 2. mít užitek z výstupů činnosti Cechu, jako jsou informační materiály, rady apod.,
 3. účastnit se jednání Cechovní rady, zvláště pokud toto jednání bylo svoláno členy spolku podle zvláštního ustanovení,
 4. být informován o činnosti Cechu, o jednáních a usneseních Cechovní rady, ledaže by zveřejnění takových informací bylo závažným ohrožením zájmů Cechu,
 5. ucházet se o udělení cechovní hodnosti,
 6. ucházet se o členství v Cechovní radě,
 7. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Cechu,
 8. využívat svoje členství k sebepropagaci, nebo propagaci Cechu v rámci jeho pravidel.

 

Člen Cechu má povinnost:

 1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Cechu,
 2. aktivně svojí činností přispívat k naplňování účelu Cechu,
 3. řádně, včas a v plné výši platit členské příspěvky vyhlášené na daný rok Cechovní radou,
 4. aktivně hájit zájmy Cechu, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Cechu.

 

 

Článek VI - ukončení členství

 

Členství v Cechu zaniká vystoupením člena na jeho vlastní žádost, vyloučením, úmrtím nebo jiným zákonným důvodem.

 

Každý člen může v jakémkoli okamžiku vystoupit z Cechu, oznámí-li to písemně předsedovi Cechu. O vyloučení člena rozhoduje Cechovní rada na základě písemného návrhu předsedy Cechu nebo jiného člena. Člen Cechu může být vyloučen pro:

 1. opakované porušování usnesení a neplnění povinností vyplývajících pro člena ze stanov a jednání orgánů Cechu,
 2. zvlášť závažné porušení stanov nebo způsobení Cechu závažné újmy,
 3. nezaplacení členských příspěvků ani v náhradní lhůtě, na kterou byl člen upozorněn
 4. jednání v rozporu s legislativou týkající se domácího vaření piva

 

Každý člen má právo být informován, že byl podán návrh na jeho vyloučení a před rozhodnutím Cechovní rady doložit vše, co mu je ku prospěchu.

 

 

Článek VII - druhy členství

 

Každý člen, který je přijat do Cechu, se stává řádným členem. Každý řádný člen má práva a povinnosti vyplývající ze Článku V Stanov.

 

Cechovní rada může výjimečně udělit čestné členství členům Cechu i jiným osobám, které dlouhodobě přispívají nebo přispěly k rozvoji oboru domácí pivovarnictví nebo k rozvoji Cechu. Čestné a řádné členství jsou vzájemně slučitelné.

 

Čestný člen Cechu, i ten, který není zároveň řádným členem, má právo:

 1. účastnit se činností Cechu a akcí jím pořádaných,
 2. mít užitek z výstupů činnosti Cechu, jako jsou informační materiály, rady a pod.,
 3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Cechu,
 4. využívat svoje členství k sebepropagaci, nebo propagaci Cechu v rámci jeho pravidel.

 

Žádný čestný člen nemá povinnost placení členských příspěvků. Ostatní povinnosti vyplývající z členství v Cechu se na něj vztahují pouze, pokud je zároveň i řádným členem Cechu.

 

Žádný člen Cechu nemůže navrhnout sám sebe na udělení čestného členství.

 

Čestné členství může být odebráno Cechovní radou, pokud se čestný člen zachová způsobem, který závažně poškodil, nebo hrozí, že by závažně poškodil, zájmy nebo dobré jméno Cechu. Návrh na odebrání čestného členství musí být podán stejným způsobem jako návrh na vyloučení řádného člena.

 

Zánikem řádného členství zaniká i čestné členství. To neplatí, pokud člen vystoupí z Cechu na vlastní žádost a rozhodne se čestné členství si ponechat.

 

 

Článek VIII - Seznam členů

 

Cech vede seznam členů spolku jako Cechovní knihu, ve které jsou uvedeny hlavně jméno, adresa a druh členství - hodnosti, kterou člen dosáhl.

 

Zápis a výmaz členů do Cechovní knihy provádí předseda Cechu při přijetí, vystoupení nebo vyloučení člena Cechu. Zároveň upravuje záznam o členovi, zejména pokud ten získá novou hodnost.

 

Cechovní kniha není zveřejněna, nahlížet do ní smějí pouze předseda a pověřený člen Cechovní rady. Každý člen Cechu má právo na svoji žádost získat výpis z Cechovní knihy o údajích vedených o jeho osobě.

 

 

Článek IX - Členské příspěvky

 

Výši a splatnost členských příspěvků určuje hlasováním na svém zasedání Cechovní rada a to alespoň jedenkrát ročně. O výši a splatnosti členských příspěvků informuje Cechovní rada všechny členy Cechu a poskytne jim rozumnou lhůtu pro uhrazení členského příspěvku.

 

Pokud Cech přijme nového člena, ten uhradí Cechu členský příspěvek v aktuální výši bez zbytečného odkladu.

 

V případě, že kterýkoli člen neuhradí členské příspěvky v náhradní splatnosti ani po doručení výzvy s náhradním datem splatnosti, může být Cechovní radou na návrh předsedy spolku vyloučen.

 

 

Článek X - Orgány spolku

 

Statutárním orgánem Cechu je předseda. Nejvyšším orgánem Cechu je Cechovní rada. Dalším voleným orgánem je místopředseda.

 

Pokud není uvedeno jinak, platí, že členové Cechu jsou s dostatečným předstihem informováni o plánované volbě do voleného orgánu a jsou informováni o výsledku takové volby.

 

 

Článek XI - Statutární orgán

 

Statutární orgán je individuální, název statutárního orgánu je předseda.

 

Předseda je volen na 4leté funkční období Cechovní radou. Na předsedu je oprávněn kandidovat pouze člen, který je členem Cechovní rady. Zánikem funkce v Cechovní radě nebo odvoláním člena z Cechovní rady zaniká i jeho funkce předsedy Cechu. Stejný člen může být zvolen opakovaně.

 

Předseda je oprávněný jednat jménem Cechu a zastupovat Cech vůči třetím stranám. zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním Cechu, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. Za Cech může jednat rovněž předsedou zmocněný člen Cechu.

 

Pokud je předseda ze své funkce odvolán, vzdá se jí nebo ji není schopen nadále vykonávat, zastoupí předsedu místopředseda a to až do řádné volby nového předsedy.

 

Předseda je povinen:

 1. svolávat zasedání Cechovní rady v souladu se stanovami,
 2. vést řádně agendu Cechovní rady a Cechovní knihu,
 3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání Cechovní rady,
 4. připravovat zprávu o činnosti Cechu za předcházející rok pro Cechovní radu.

 

Předseda má v kompetenci vše, co stanovy nebo zákon nepřipisují jinému orgánu Cechu.

 

Předsedovi nepřísluší za výkon funkce žádná odměna. Má nárok na úhradu nákladů na cestovné souvisejících s výkonem funkce.

 

 

Článek XII - Místopředseda

 

Místopředseda je individuálním orgánem Cechu. Místopředseda je volen na 4leté funkční období Cechovní radou. Na místopředsedu je oprávněn kandidovat kterýkoli člen Cechu. Stejný člen může být zvolen opakovaně.

 

Místopředseda jedná na pokyn předsedy a s jeho souhlasem, nebo i samostatně, pokud je to nezbytně nutné nebo v případě, že předseda není schopen vykonávat svoji funkci.

 

Místopředseda je oprávněný jednat jménem Cechu a zastupovat Cech vůči třetím stranám na základě plné moci. V rámci vnitřní organizace Cechu má místopředseda stejné kompetence, jako předseda. Místopředseda není oprávněn nakládat s majetkem Cechu bez předchozího souhlasu předsedy nebo, pokud předseda není schopen vykonávat svoji funkci, bez předchozího souhlasu cechovní rady.

 

Místopředseda přejímá povinnosti předsedy v případě, že ten není schopen vykonávat svoji funkci.

 

Místopředsedovi nepřísluší za výkon funkce žádná odměna. Má nárok na úhradu nákladů na cestovné souvisejících s výkonem funkce.

 

Článek XIII - Nejvyšší orgán

 

Nejvyšší orgán je kolektivní, název nejvyššího orgánu je Cechovní rada, člen nejvyššího orgánu je označován jako Rada.

 

Cechovní rada má alespoň tři a nejvíce devět členů.Místa v Cechovní radě jsou volená. Cechovní rada volí a odvolává své členy sama.

 

Kandidáty na volené členy Cechovní rady navrhuje k volbě buďto některý ze současných Radů, nebo kterýkoli člen Cechu, pokud tento návrh podpoří celkem alespoň deset členů Cechu. Zvolen je ten kandidát, který získá nejvíce hlasů při volbě, alespoň však nadpoloviční většinu přítomných hlasujících. Při rovnosti počtu hlasů rozhodne předseda, není-li to možné, pak los. Cechovní rada informuje členy Cechu nejméně 30 dní před plánovanou volbou o možnosti podat kandidátku.

 

Pokud žádný z členů Cechovní rady ani ostatních členů Cechu nenavrhne žádného kandidáta, může se Cechovní rada hlasováním rozhodnout, že místo zůstane neobsazené. To neomezuje členy Cechovní rady ani ostatní členy Cechu, aby na dané místo nenavrhli kandidáta v budoucnu, pokud místo nebylo do té doby zrušené. V takovém případě volba proběhne 30 dní po podání návrhu nebo v nejbližším možné době po tomto termínu.

 

Cechovní rada na svém zasedání určí počet míst Cechovní rady na aktuální kalendářní rok, a to nejpozději do 28. února téhož roku. Počet takto určených míst nesmí být menší než počet aktuálně obsazených míst. Pokud Cechovní rada zvýší počet míst, použije se ustanovení Stanov pro volbu nových členů Cechovní rady.

 

Funkční období volených členů Cechovní rady je 4leté.

 

 

Cechovní rada je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny všech jejích aktuálních členů. Cechovní rada přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud stanovy neurčí jinak.

 

Cechovní rada v rámci své činnosti:

 1. určuje hlavní zaměření a program Cechu,
 2. schvaluje stanovy Cechu a změny těchto stanov,
 3. schvaluje účetní závěrku a rozpočet na následující období,
 4. schvaluje zprávu o činnosti Cechu za předcházející rok,
 5. volí předsedu a místopředsedu a odvolává je,
 6. schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o povýšení členů do cechovních hodností,
 7. rozhoduje o členství Cechu v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
 8. rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem Cechu,
 9. rozhoduje o zrušení nebo přeměně Cechu nebo o změně sídla.

 

Zasedání Cechovní rady je svoláváno předsedou Cechu podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat Cechovní radu do jednoho měsíce, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Cechu. Součástí žádosti je i důvod, který následně musí být na schůzi Cechovní radou projednán. Informaci o konání zasedání Cechovní rady zasílá předseda členům Cechovní rady písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu uvedenou v Cechovní knize, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu Cechovní rady. Nejpozději deset dní před konáním zasedání Cechovní rady zasílá předseda členům Cechovní rady návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

 

Obdobně svolá předseda zasedání Cechovní rady, pokud jej o to požádají alespoň tři Radové.

 

Zasedání Cechovní rady předsedá předseda. Není li předseda přítomen, zvolí si Cechovní rada předsedajícího. Cechovní rada určí před začátkem programu určí, kdo povede zápis ze zasedání. Vyhotovený zápis potvrdí předsedající a alespoň jeden další Rada. Každý člen Cechu může nahlížet do zápisu ze zasedání. Zápis archivuje předseda v elektronické podobě.

 

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení konání Cechovní rady, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů Cechovní rady.

 

Alespoň pět členů Cechu může dát věcný podnět Cechovní radě, který Cechovní rada projedná na svém nejbližším zasedání, nejdéle však do tří měsíců od obdržení podnětu. Pokud to charakter podnětu vyžaduje, je Cechovní rada povinna přizvat k projednání člena nebo členy, kteří podnět dali. V zápisu ze zasedání bude zřejmé, jakým způsobem Cechovní rada podnět projednala a zda k projednání byli přizváni další členové Cechu nebo důvod, proč přizváni nebyli.

 

Schůze Cechovní rady může proběhnout formou elektronické komunikace, zápis ze schůze je pak rozeslán členům Cechovní rady ke schválení.

 

Zakládající členové spolku (Radek Michel, Petr Novotný a Jiří Vala) se mohou účastnit zasedání Cechovní rady i pokud nejsou jejími členy. V takovém případě mají hlas poradní. Předseda, nebo ten, kdo zasedání Cechovní rady svolává, zároveň informuje o konání schůze i zakládající členy spolku. Zakládající členové spolku mohou dávat Cechovní radě doporučení a podněty písemnou formou, které je Cechovní rada povinna projednat na nejbližším zasedání.

 

Cechovní rada může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy. Pověřený člen Cechovní rady má právo nahlížet do veškerých dokumentů a smluv, které se týkají činnosti Cechu v kompetenci předsedy.

 

Členům rady nepřísluší za členství v radě žádná odměna. Mají nárok na úhradu cestovného na místo konání schůze Cechovní rady, který musí uplatnit před zahájením schůze.

 

 

Článek XIV - Funkce a hodnosti

 

Cechovní rada může propůjčit členovi hodnost v cechovní hierarchii, a to podle podmínek uvedených v samostatném dokumentu. Podmínky propůjčení hodností stanovuje a mění Cechovní rada.

 

Podmínky propůjčení cechovních hodnosti jsou pro všechny členy stejné. Členové všech hodností mají práva a povinnosti vyplývající ze Článku V Stanov.

 

Cechovní hodnosti jsou: učedník, tovaryš, mistr, velmistr a cechmistr.

 

O propůjčení cechovní hodnosti může zažádat člen písemně kteréhokoli člena Cechovní rady. Cechovní rada žádost posoudí na svém nejbližším zasedání.

 

Odebrat cechovní hodnost může Cechovní rada na návrh kteréhokoli člena Cechovní rady, pokud člen, kterému byla hodnost propůjčena, nadále nesplňuje podmínky nutné pro propůjčení hodnosti. Před tím dostane člen přiměřený čas na nápravu situace.

 

Na propůjčení cechovní hodnosti neexistuje právní nárok.

 

 

Článek XV - Hospodaření a likvidace Cechu

 

Cech hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši a termínech schválených Cechovní radou a případnými dary od fyzických a právnických osob. Prostředky vynakládá výhradně na zabezpečení hlavní činnosti Cechu, včetně vlastní správy.

 

Zprávu o použití a stavu příspěvků na činnost Cechu předkládá předseda ke schválení Cechovní radě spolu se zprávou o hospodaření Cechu do 90 dnů od konce kalendářního roku. Poté jsou s výsledky hospodaření seznámeni členové Cechu v neodkladně vydaném přehledu.

 

V případě zrušení Cechu s likvidací povolá Cechovní rada jako likvidátora předsedu. Není-li to možné, nebo pokud předseda tuto funkci odmítne, volí Cechovní rada likvidátora ze svých členů.

 

Likvidátor zpeněží pouze takovou část majetku Cechu, aby uspokojil věřitele Cechu. Zbylý majetek nabídne spolku s podobným účelem. Není-li to možné, tak obci, kde má Cech sídlo.

 

 

verze 4/2018

Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky